Toppbild för Start

Välkommen till
SD Lidingö

Det här vill vi

Sverigedemokraterna Lidingö verkar för att Lidingö ska vara en trygg och fin skärgårdskommun som karaktäriseras av vackra och tillgängliga naturområden. Det behövs fler bänkar längs naturstigarna för möjlighet till vila, så att alla kan nyttja dessa områden.

Sverigedemokraterna Lidingö står för ett minimalt fortsatt byggande på ön och i de fall det är absolut behövligt, företrädesvis småhus eller radhus. Unika kulturmiljöer ska bevaras och eventuella ändringar ska hanteras varsamt, men förbättringar t.ex. i form av energibesparingsåtgärder ska underlättas. Stadens ekonomi ska fortsätta vara i bra balans och alla beslut som fattas, ska vara noggrant underbyggda och gedigna konsekvensanalyser gjorda. Vi vill gynna friluftsliv, badmöjligheter och båtliv. Vi stödjer bevarande av naturreservat och bra vattenkvalité. Sverigedemokraterna Lidingö månar om bra trafikmöjligheter för alla befintliga transportslag samt att verka för att få bort trängselskatten i Ropsten. Vi idkar ständiga påtryckningar mot regionen för en förbättring av den försämrade kollektivtrafiken. Områdeskunniga poliser som är tillgängliga på plats dagligen är högprioriterat.

Staden ska skapa förutsättningar för ett bra utbud av idrott, kultur och föreningsliv, i största möjliga mån för alla.

Alla medborgare på Lidingö ska ha tillgång till välutrustade skyddsrum. Hjärtstartare ska finnas tillgängliga i alla kommunala verksamheter.

Migration
Migration

De som kommit till Sverige ska lära sig språket och svensk kultur. Ingen ska kunna välja bort det, det är då det skapas segregation och parallellsamhällen. Hårda krav ska ställas på att lära sig hur Sverige fungerar och vilka regler och lagar som gäller.

Alla typer av skam/hederskulturer ska elimineras och barns trygghet ska väga tungt. Så kallade moralpoliser ska aldrig finnas på Lidingö och ingen form av segregation eller könsuppdelning ska accepteras.

Jämlikheten ska alltid stå i fokus och våld i nära relationer ska motverkas med alla tillgängliga medel. Vi vill ha ett obligatoriskt slöjförbud för personal inom skolväsendet, vården och andra som i sitt yrke ska verka som förebilder. Att bära niqab bör inte tillåtas alls, då det omöjliggör identifiering. Påbudet att täcka kropp eller bära slöja, är ett påhitt av män som begränsar kvinnors frihet, med motivet att skydda kvinnor från mäns lustar. Det är ett hån mot vår strävan efter jämlikhet.

Svenska värderingar ska gälla alla boende på Lidingö och vi kommer aldrig att acceptera att man försöker lösa konflikter genom våld. Demokratin ska genomsyra hela samhället.

Välfärd för alla
Välfärd för alla

På ålderns höst ska bra valmöjligheter ges i form av vilken och hur mycket hjälp man vill ha, samt vilken typ av boende. Det ska vara självklart med svensktalande personal på boenden både för äldre och funktionshindrade.

Fattigpensionärer hör inte hemma i ett välfärdsland som Sverige. I de flesta fall är det kvinnor som har varit hemma och skött hushållet och barn, för att deras make ska kunna göra karriär, eller kvinnor som varit i låglöneyrken större delen av sitt yrkesliv. Det borde vara självklart för att vi ska närma oss jämlikhet, att större belopp avsätts för deras pension och att män som gjort karriär på kvinnors bekostnad, ska avsätta en del av sin inkomst till pensionssparande för sin maka. Så minskas också bidragsberoendet.

Boenden och i synnerhet nybyggnationer för äldre, bör utrustas med klimatanläggning, för ett bättre inomhusklimat
speciellt under de varma månaderna.

Många olika stimulerande aktiviteter ska kunna erbjudas så att alla ges möjlighet att leva ett bra liv.
När det gäller tillgänglighet och framkomlighet, har Sverigedemokraterna Lidingö redan fått en hel del till stånd, t.ex cykelförbudet i Lidingö centrum, men det måste förbättras ytterligare för personer med funktionshinder. Vårt arbete fortsätter.

Ofrivillig ensamhet ska förebyggas med trevliga sammankomster. Färdtjänsten ska fungera även för boende på Lidingö och ska inte prioriteras om till annan kommun, på grund av lägre ersättning.

Trygghet på riktigt
Trygghet på riktigt

Kvinnofrågor måste prioriteras bättre. Vi måste stötta kvinnors rätt till självständighet och jämlikhet mellan könen. Säkra bostadsområden, bra personal och arbetsvillkor på förskolor och skolor. Bra kvinnliga nätverk och snabb och effektiv hjälp för kvinnor som lever i destruktiva förhållanden. Inga kvinnor ska tvingas till underkastelse, eller inte våga anmäla våld på grund av risken för repressalier.

Vi ska bekämpa narkotikamissbruket med alla medel. Alla som använder narkotika måste bli medvetna om att de göder gängkriminalitet och terrorism. I synnerhet när det gäller ungdomar som brukar narkotika, måste föräldrarna eller vårdnadshavarna skärpa sin uppmärksamhet för att rädda dessa
ungdomar, så att de inte förstör sin och andras framtid. Vi kommer aldrig acceptera avkriminalisering av narkotika.

Vi vill ha fler trygghetskameror på Lidingö. Ingen ska behöva känna sig rädd eller orolig, vilken tid på dygnet det än gäller.
Det ska inte skjutas eller sprängas olagligt på Lidingö. SD Lidingö ska med all kraft se till att individer med sådant våldskapital, inte får bosätta sig på ön.

Utbildning
Utbildning

Skolorna på Lidingö ska vara präglade av ordning så att både lärare och elever uppskattar tiden i skolan. Skolorna ska vara fria från mobbing och utanförskap, och barn och ungdomars välmående ska befrämjas.

Rektorer ska ge sitt fulla stöd till lärare som behöver ge reprimander till elever vilka inte följer ordningsreglerna. I fall som rör brott, ska det omedelbart polisanmälas. Vi har medverkat till införandet av lika ordningsregler samt konsekvenstrappan för samtliga kommunala skolor på Lidingö, som medför stegvis konsekvenser för elever som inte följer ordningsreglerna.

Vi vill också att elever och skolpersonal ges möjlighet att köpa med sig överbliven skollunch, till en rimlig peng. Skolmaten ska vara god och näringsriktig. Barn och ungdomar som önskar vegansk eller vegetarisk kost, måste upplysas om vilka risker för bristsjukdomar som det medför. Den vegetariska dagen ska tas bort.

Sverigedemokraterna Lidingö ska verka för att det aldrig startas religiösa friskolor på ön. Vi vill att rättskunskap och självförsvar införs i skolan från årskurs fyra.

Aktuellt

Det här är
Sverigedemokraterna