Politik | Sverigedemokraterna i Lidingö

Politik

Vår politik på Lidingö

Vi är partiet som värnar om Trygghet, Traditioner och Svenska värderingar. Vi fokuserar på orsaker istället för symptom. Läs gärna mer om SD´s rikspolitik här. 

I vår politik på Lidingö har vi prioriterat följande områden;

 1. -Trygghet på Lidingö
 2. -Sjukvård
 3. -Seriös invandringspolitik
 4. -En skola – med kunskap och trygghet i fokus
 5. -De äldre på Lidingö
 6. -Lidingö Centrum
 7. -Kollektivtrafiken
 8. -Företagande
 9. -Byggande
 10. -Att bo
 11. -Fritid och hälsa
 12. -Stad och miljö på Lidingö

 

Trygghet på Lidingö

Trygghet i vår kommun är ett grundläggande behov som vi har som individer för att kunna uppskatta att leva och bo på Lidingö. Brottsligheten, i synnerhet inbrott och stölder, men även våldsbrott, har under de senaste åren ökat markant* på Lidingö. Allt fler, äldre och inte minst många kvinnor känner sig otrygga i synnerhet utomhus.

Känslan av otrygghet gör befolkningen stressad, mer sluten i mindre grupper som triggar misstroende mot andra men framför allt ett minskat förtroende för rättsväsendet och vad får vi för våra skattemedel!

Sverigedemokraterna vill värna om ett säkert och trivsamt Lidingö och vi politiker har ett stort ansvar att få ordning på trygghetsfrågorna i syfte att återskapa det.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -få tillbaka polisstation på ön, samt minst en polispatrull ständigt på Lidingö, dygnet runt
 2. -sätta upp övervakningskameror på Lidingöbroarna samt vid båtkajerna, busshållplatserna och på Lidingöbanans stationer
 3. -stimulera en allt aktivare grannsamverkan och ökat civilkurage bland befolkningen
 4. -informera allmänheten om risker och ge mycket information till ungdomar om konsekvenser av brott och att hamna i belastningsregistret
 5. -verka för ett permanent tiggeriförbud på Lidingö och att tiggarnas hemländer tar ansvar

En röst på Sverigedemokraterna Lidingö är en röst för ”Trygghet på riktigt”.

 

Sjukvård

Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens processer och strukturer så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligt finansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och patientnöjdhet. Tydliga och högt ställda tillståndskrav appliceras likvärdigt på alla offentliga, privata och ideella/stiftelseägda verksamheter.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -Lidingös medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom ramen av vårdgarantin
 2. -se till att vårdpersonalen får den uppskattning de förtjänar i form av bra arbetsvillkor, rimliga löner och en god arbetsmiljö
 3. -självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser genom bl a fler händer i vården genom att töka möjligheten till heltid och rätt till deltid för vårdpersonal inom offentlig sektor och avveckling av de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete för vårdpersonal
 4. -anställa vårdservicepersonal som avlastar bl a undersköterskor med vårdnära administratörer för att sköta journaldokumentation och annat administrativt arbete

Seriös invandringspolitik

Sverigedemokraterna skiljer mellan flyktingar och invandrare. Vi vill i största möjliga mån stödja flyktingars återvändande till var och ens respektive hemland så snart situationen där medger. Vi välkomnar de som bidrar till vår kommun, följer våra lagar och respekterar våra seder.

Lidingö stad ska som arbetsgivare inte medverka till att etnicitet och kön är anledning till positiv särbehandling vid anställning. Kompetens och personliga egenskaper är de enda faktorerna som det ska tas hänsyn till vid kommunala anställningar.

Sverigedemokraterna menar att gemensamma värderingar med en klar och tydlig inriktning på svensk kultur, samt likabehandling av kommuninvånarna gör det lättare för nyanlända att förstå och känna sig hemma på ön. Lidingö stad har en viktig roll att sprida, stärka och tydliggöra gällande värderingar och traditioner. På sikt skapar detta en sammanhållen kommun, vilket gynnar alla Lidingöbor.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö att

 1. -de flyktingar och asylsökande som placeras på Lidingö ska lära sig svenska språket, följa svensk lag, svenska värderingar och inte införa de värderingar som råder i landet de flydde ifrån
 2. -de ska så snart som möjligt bli självförsörjande och bidra till svensk välfärd
 3. -de ska anamma jämlikhetsnormerna som råder i Sverige
 4. -ingen hederskultur eller barnäktenskap får förekomma, då skall den eller de som praktiserar det utvisas utan dröjsmål
 5. tydliggöra skyldigheter och rättigheter

 

En skola – med kunskap och trygghet i fokus

Sverigedemokraternas utbildningspolitik på Lidingö skall ha en tydlig inriktning på lärarnas behov att kunna sprida kunskap och utöva sitt yrke i trygghet och med glädje. Lärandet ska av alla betraktas respektfullt och elever ska ges kunskapen att utbildning är nyckeln till ett väl fungerande samhälle och vägen till en givande framtid.

Skolorna på Lidingö ska kännetecknas av trygghet, hänsyn, respekt och individualism. Undervisningen skall ske enligt den svenska läroplanen. Vårdnadshavarna skall involveras i arbetet med jämlikhet. Mobbning skall inte tolereras i någon form.

Det ska råda en absolut nolltolerans mot droger för elever i Lidingös skolor. Skolmaten ska vara näringsrik och välsmakande. Den ska inte anpassas efter religiösa eller ideologiska uppfattningar och vara tillredd så att eleverna får största delen av sitt dagsbehov av näringsämnen tillgodosett via skolmåltiden.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -öns ungdomar i möjligaste mån erbjuds gymnasieplats på Lidingö
 2. -elever med särskilt behov skall få det stöd de behöver
 3. -svenska språket skall användas på förskola respektive skola
 4. -ingen modersmålsundervisning då det svenska språket är en förutsättning för att kunna fungera i samhället
 5. -obligatorisk förberedelseklass för invandrade barn för att lära sig tillräcklig svenska för att klara vidare skolgång
 6. -ingen genuspedagogik skall praktiseras
 7. -erbjuda fortbildning till all skolpersonal
 8. -lärare i Lidingös skolor ska ha full bestämmanderätt i klassrummet med stöd av rektor
 9. -gymnasieskolan erbjuder utbildningar som bättre matchar framtida yrkesliv
 10. -elever i Lidingös skolor som visar stort intresse för lärande, ska ges extra resurser och premieras
 11. -flytta på elever som stör eller inte respekterar andra i skolan till särskild skola, där frånvaro endast godkänns med läkarintyg
 12. -skolmaten tillagas lokalt vilket genererar fler anställda men framför allt mer näringsrik och varierad mat
 13. -införa slöjförbud i samtliga förskolor och grundskolor på Lidingö för att bekämpa hederskultur och synen på barn som sexobjekt
 14. -Lidingös skolor ska arbeta effektivt och ihärdigt tillsammans med polis och andra berörda, för att helt eliminera användningen av droger

En röst på Sverigedemokraterna Lidingö är en röst på kunskap i fokus!

De äldre på Lidingö

Sverigedemokraterna på Lidingö värnar särskilt om de äldre. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Boende på Lidingö ska ha företräde till Lidingös boenden för äldre och den hjälp de behöver. Äldre ska kunna bo kvar hemma om de önskar även om omsorgsbehoven ökar. Boenden för äldre ska hålla hög kvalitet rakt igenom och erbjuda de äldre en bekväm och värdig ålderdom.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -kunna erbjuda alla äldre Lidingöbor som önskar, plats på äldreboende
 2. -utveckla och erbjuda mötesplatser för äldre nära boendet för möjlighet till samvaro och aktiviteter
 3. -äldreboenden på Lidingö ska ha nära till affärer och promenadstråk
 4. -kräva bemanning dygnet runt på Lidingös äldreboenden
 5. -det alltid serveras nylagad, välsmakande och näringsrik mat

Lidingö Centrum

Sverigedemokraterna på Lidingö vill se ett modernt centrum med ett lagom stort utbud av bra affärer, restauranger och caféer. Ett ”levande” centrum som är anpassat till framtidens ökade e-handel där handelsplatser blir mer mötesplatser och mer nöjen samt underhållning får mer plats. Vi vet att de viktigaste drivkrafterna bakom den ökade e-handeln är kundens krav på bekvämlighet och tillgänglighet. Det i sin tur har skapat en global efterfrågan på produkter som inte alltid återfinns inom detaljhandeln. På så sätt blir e-handeln i kombination med utlämningsställen en allt viktigare samhällsservice. I framtiden kommer vi fortfarande ha en restriktiv byggtakt på Lidingö för att kunna behålla Lidingös fantastiska miljö. För att kunna utveckla Lidingö centrum behöver vi förstärka köpkraften och det genom att attrahera kunder från Stockholmsregionen. Ett stadshus i anslutning till centrum med ett rikt kulturutbud samt en polisstation med tillgång till utryckningsfordon är viktigt. En polisstation som bemannas av såväl polis som civilanställda, för att ta upp anmälningar, ge råd och stöd, kunna ta emot upphittade föremål och djur etc. I centrum behövs även ett ”Företagscenter”. Centrumparkeringen på framsidan måste omorganiseras för att slippa de tidvis långa köerna från bilar som ska in på parkeringen.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -utveckla Lidingö centrum till ett mer attraktivt småskaligt centrum med en saluhall, ett lagom stort utbud av bra affärer, restauranger, caféer och gott om samlingspunkter för alla åldrar
 2. -etablera ett ”Företagscenter” där de många småföretagarna på Lidingö kan träffas vid olika aktiviteter och utbyta erfarenheter samt att allmänheten har möjlighet att möta företagen med sina önskemål. Företagscenter är även en plats där företagare kan få möjlighet att få träffa sina lokala politiker
 3. -äldreboenden och lägenheter för äldre bör finnas i direkt anslutning till centrum men även boende för familjer och unga
 4. -ett område som ungdomar är intresserade av, exempelvis en skate board ramp som samlar ungdomarna på fritiden, minigolfbana, boulebana och en bio med ett differentierat utbud baserat på veckodag och tid på dygnet
 5. -en polisstation som bemannas av såväl polis som civilanställda, för att ta upp anmälningar, ge råd och stöd, kunna ta emot upphittade föremål och djur etc
 6. -centrumföreningen på Lidingö gör ett utmärkt arbete och ska uppmuntras och få medel till ytterligare utveckling
 7. -erbjuda Norra Djurgårdsstadens invånare ett naturligt alternativ genom ett attraktivt centrum med relevant utbud som man enkelt kan besöka vilket verkligen kommer stödja utvecklingen av Lidingö centrum
 8. -underlätta tillgängligheten från Norra Djurgårdsstadens invånare men även för resande till Stockholms City från Lidingö centrum föreslår vi att busslinjen 75 får en utökad sträckning med slutstationen Lidingö centrum istället för Ropsten

En röst på Sverigedemokraterna Lidingö är röst på “Ett levande Lidingö Centrum”

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste bli bättre på Lidingö, i synnerhet tvärförbindelserna men även till och från Lidingö. Norra Djurgården är en ny marknad med stor köpkraft som stödjer utvecklingen av detaljhandeln i Lidingö Centrum men kräver förbättrad det enklare att besöka Lidingö Centrum. Förbättrad kollektivtrafik minskar även bilåkandet på ön som gagnar miljön.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -vi Sverigedemokrater måste trycka på våra landstingspolitiker och kräva att vi får en mer komplett sträckning, högre turtäthet, mycket bättre tvärkommunikationer på ön
 2. -förtäta och mer lättillgänglig kommunikation till innerstan och kranskommuner
 3. -vi vill återställa bussfickorna på Källängsvägen och Norra Kungsvägen för att minimera köerna och underlätta för blåljuskörningar
 4. -undersöka om behovet av förbättrad kommunikation och lösning mellan närcentra och Lidingö Centrum men även mellan våra olika närcentra
 5. -buss 238 som går mellan Näset och Larsberg måste förlänga sina turer kvällstid. I nuläget går sista bussen från Larsberg mot Näset vid 21 och gör att många som deltar i aktiviteter och umgänge längs den busslinjen, inte kan ta sig hem med kommunala färdmedel
 6. -buss 203 mot Ropsten har sin första morgontur på helgerna 06.18, vilket gör att de som arbetar utanför Lidingö och börjar tidigt, såsom t.ex. vårdpersonal, anställda inom polisen, väktare, m.fl., inte kan ta sig till arbetet med kommunala färdmedel. Sverigedemokraterna vill se att första morgonturen på helger förläggs till senast kl. 05.45
 7. -undersöka om hur sträckningen mellan Gåshaga – Lidingö Centrum

Företagande

Företagande är grunden för ett samhälles välstånd och utveckling. Genom företagande utvecklas, produceras, marknadsförs och distribueras nya produkter till allmänhetens och medborgarnas fromma. Sverigedemokraterna vill verka för ett företagsvänligt klimat på Lidingö, såväl ekonomiskt som regelmässigt. Idag finns det ca 4 000 företag där över 90% är små företag med upp till 5 anställda som vittnar om att det finns ett stort entreprenörskap här på ön. Det ska vara attraktivt för företag, såväl små som större att etablera sig här. Möjligheter till såväl lokaler som transporter ska vara goda. Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna Lidingö därför: Några särskilda regler vad gäller invandrares företagande, t.ex. arbetsvillkor, lönesystem och olika former av subventioner, ska inte finnas. Företagarvillkoren och lönevillkoren ska vara lika för alla oavsett härkomst.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -fortsätta stödja och uppmuntra entreprenörskap och företagande
 2. -Lidingö Stad ska erbjuda marknadsplats till företagarna på Lidingö, en företagsebb som främst syftar till att främja samarbetet mellan företagarna och utveckling av nya företagskluster på ön
 3. -vara proaktiv med aktiviteter som syftar till att fler företagare väljer att etablera sig på ön
 4. -verka för ett företagarcentrum där företagare kan mötas och diskutera och få hjälp och stöd
 5. -Lidingö ska erbjuda företag attraktiva lokaler med god service och bra kommunikationer
 6. -fortsätta och utveckla det goda samarbetet med Lidingö Näringsliv

Byggande

Efterfrågan på bostäder på Lidingö är hög, och har så varit under många år. För att det ska byggas bostäder måste det vara lönsamt för den som investerar i detta. Samtidigt måste kostnaden för bostäder vara överkomliga för de som ska bo, utan att det allmänna ska behöva gå emellan med subventioner. För detta krävs dels byggregler som inte fördröjer och fördyrar byggandet, dels incitament att bygga mindre och enklare bostäder som de bostadssökande har såväl råd som möjlighet att efterfråga. För att den stora akuta bostadsbristen ska kunna åtgärdas inom rimlig tid krävs dessutom ett regelverk som gör att det går relativt fort att projektera och bygga nya bostäder.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -bostadspolitiken på Lidingö så långt möjligt ska underlätta byggande genom så enkla byggregler som möjligt och medgivande av byggnation med enklare standard till den som så önskar
 2. -Lidingö Stad inte subventionerar nybyggda hyreslägenheter, utan dessa ska upplåtas med fri hyressättning
 3. -Lidingö Stad inte upphandlar bostäder i syfte att bereda subventionerat boende för immigranter. Bostadsregler och – villkor ska gälla lika för alla, oavsett härkomst

Att bo

Med tiden ändras människors levnadsförhållanden, alldeles oavsett förhållanden i samhället i övrigt, helt enkelt beroende av det enkla faktum att tiden går. Detta medför att människors behov av bostad varierar över tiden. Det måste då vara en rimlig kostnad att byta bostad när behoven så påkallar. Det har många negativa effekter att t.ex. äldre människor väljer att bo kvar i sina hus när barnen flyttat ut, enkom beroende på att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta till ett mindre boende. Att människor har behov av att flytta och byta bostad måste ses som naturligt, och såväl regelverk som skattesystem måste baseras på detta synsätt.

Om människor bor billigt men onödigt stort beror det inte på för låga skatter utan på att alternativa boenden inte upplevs tillräckligt attraktiva. Snarare behöver marknadspriser få en större inverkan på framför allt hyressättningen. När hyreslägenheter omsätts på svarta marknaden är det ett tecken på att hyrorna är för låga. En korrekt hyressatt lägenhet har inget marknadsvärde, utan värdet på lägenheten avspeglas helt i hyran för denna.

När kommuner köper bostäder på öppna marknaden snedvrids denna eftersom kommuner köper för skattemedel, som andra köparkategorier saknar. Utöver detta drivs priserna upp ytterligare, vilket är mycket olyckligt och gör det än svårare för ungdomar och andra att komma in på bostadsmarknaden. Lidingö Stads skatteintäkter är inbetalda av dess invånare och avsedda att återgå till dessa i form av kommunal service.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö arbeta för att

 1. -inte återinföra vare sig fastighets- eller förmögenhetsskatt
 2. -Lidingö Stad ska ej köpa bostäder på den öppna marknaden
 3. -invandrare inte medges företräde i de olika bostadsköer som finns. Samma villkor ska gälla för alla på bostadsmarknaden oavsett härkomst
 4. -Lidingö Stad inte accepterar statliga åligganden som inte är till för öns egna medborgare, t.ex. tvingande mottagning av kvoter av immigranter

Fritid och hälsa

Sverigedemokraterna på Lidingö värnar om allas möjligheter till en meningsfull fritid och idrottsaktiviteter, oavsett kön eller ålder. Anläggningar avsedda för ändamålen, ska i största möjliga mån, motsvara den standard och kapacitet som behövs. Föreningar som erbjuder lokaler och aktiviteter för alla medborgare, ska få hjälp med ekonomisk rådgivning eller bidrag i viss form. Att vår hälsa påverkas negativt av stress och brist på fysisk aktivitet, är väl känt. Därför är det synnerligen viktigt att det är tryggt och säkert att utöva aktiviteter såväl som att ta sig till och från de platser man vill. Lika viktigt är det att man får välbehövlig vila för återhämtning och nattsömn.

Därför vill Sverigedemokraterna Lidingö att

 1. -alla Lidingöbor ska känna sig trygga överallt på ön
 2. -stödja uppsättningen av belysning på joggingspår och gångbanor
 3. -erbjuda rimliga villkor till föreningar som vill hyra stadens idrottsanläggningar.
 4. -få väktare eller ordningsvakter som patrullerar ön och även har hand om störningsjour i bostadsområden på Lidingö
 5. -få kameraövervakade buss- och spårhållplatser

Stad och miljö på Lidingö

Begreppet miljö är stort och innefattar såväl bygg- och fastighetsstandard som renhållning och naturvård. Grönområden är viktiga för det mentala och fysiska välbefinnandet. Tätbebyggelse behöver glesas ut med grönområden för att lätta upp den tyngd som större bebyggda områden lätt medför. Lidingö är redan Sveriges femte mest tätbefolkade kommun, därför är det extra viktigt att det byggs varsamt och energivänligt. Lidingö ska vara en kommun som bevarar småstadskaraktären och skärgårdsmiljön, men också lockar företag att etablera sig på ön och skapar möjlighet att bosätta sig på Lidingö. Lidingö Centrum ska uppmuntra unika affärer, torghandeln och mötesplatser med trevliga caféer och restauranger och även platser för barn.

Sverigedemokraterna Lidingö arbetar därför för att

 1. -nybyggen sker i form av små- och radhus med plats för barnfamiljer samt ungdomsbostäder
 2. -grönområden bevaras i största möjliga mån och hålls lättillgängliga för alla och med rastplatser för vila
 3. -Lidingös ”Blå plan” och ”Gröna plan” i allt väsentligt genomförs
 4. -snöröjning och framkomlighet på gator prioriteras för att minska olyckor, bilköer och för att funktionshindrade ska kunna ta sig ut
 5. -norra Kungsvägen mellan korsningen med Ägirvägen och Lejonvägen, byggs om med rondell vid utfarten från Kyttingevägen, samt att busshållplatsen norrgående vid Dalängen återställs
 6. -nedskräpningen upphör, både till land och till sjöss
 7. -Lidingöbroarna får kameraövervakning för att snabbt kunna identifiera fordon som använts vid kriminell verksamhet

Sverigedemokraterna Lidingö har delat in sin lokala miljöpolitik i följande områden;

 1. -Energismart stad
 2. -Hållbar grön ö
 3. -Miljökloka val
 4. -Övriga miljöfrågor

Energismart stad (energi, klimat och resande på Lidingö)

Vi ska naturligtvis inte slösa med våra naturresurser, som t.ex. olja, men på Lidingö lokala åtgärder mot klimatförändringar ser vi som tämligen bortkastade. Olika energi-installationer, som t.ex. solpaneler, ska grundas på ekonomiska investeringskalkyler och inget annat och dessa ska vara långsiktiga för i annat fall uteblir önskat resultat i exempelvis ändrat beteende. Samma sak med resor; Vi måste effektivisera och göra det dagliga resandet enklare genom bättre tvärförbindelser och vi måste söka långsiktiga lösningar som ger det bästa ekonomiska utfallet relaterat till vad man vill uppnå.

Hållbar grön ö (bebygd miljö, natur och vatten)

Lidingös Blå- och Grönaplanen är mycket välgjorda och genomarbetade dokument och vi stödjer genomförandet av dessa. Vi anser att ytterligare byggande på Lidingö ska ske varsamt och med bevarande av Lidingös natur och karaktär som ledstjärna.

Miljökloka val (konsumtion, kretslop, kunskap och delaktighet)

Mycket som görs på Lidingö är redan bra: Källsortering och många lokala sopstationer, bruna soptunnor, månadstömning av sopor efter godkänd kompostering och speciellt under och efter pallfruktsäsongen. Numera har vi en mycket fin och stor central återvinningsstation i Stockby som alltfler har upptäckt och använder. I varje bostadsområde bör det finnas en källsorteringsanläggning i syfte att skapa en förändring på sikt genom ökat medvetande inom den dagliga sophanteringen. Fortsätt i denna riktning, och tydliggör för medborgarna vad som finns och hur det utnyttjas.

Övriga frågor (Kottlasjön och Lidingö i Sverige och tillväxt)

Kottlasjön ska bevaras som ett mycket fint miljöområde, men trafikmidjan mellan Skärsätra och Högberga behöver lösas, dock oklart hur i dagsläget. Lidingö är Stockholmsområdets 4:e mest befolkningstäta kommun, och i Sverige den 5:e. Lidingö lämpar sig inte för ytterligare förtätning, utan inflyttningstrycket mot Stockholmsområdet bör i huvudsak tas upp av mer glesbefolkade kommuner i Stockholms län. Arbeta mot övergödning i sjöar, vattendrag och sanera våra förorenade områden som återfinns runtom på Lidingö.