Politik | Sverigedemokraterna i Lidingö

Politik

Vår politik på Lidingö

Vi är partiet som värnar om trygghet, traditioner och svenska värderingar. Läs gärna mer om SD´s rikspolitik i valplattformen som presenterades den 21/5-2018, SD Valplattform-2018

I vår politik på Lidingö har vi prioriterat följande områden;

 1. -Lidingö skall ha Sveriges bästa skolor
 2. -Sjukvård
 3. -Migration & integration
 4. -Trygghet
 5. -De äldre på Lidingö
 6. -Lidingö Centrum
 7. -Kollektivtrafiken
 8. -Företagande
 9. -Byggande
 10. -Att bo

 

Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor, såväl för elever som för lärare

Sverigedemokraternas utbildningspolitik på Lidingö skall identifieras med en tydlig inriktning på lärarnas behov för att kunna sprida kunskap och utöva sitt yrke i trygghet och med glädje. Sverigedemokraterna på Lidingö vill att lärarna ska få mer utbildning i ledarskap och få fullt stöd från skolledningen i sin roll. Sverigedemokraterna på Lidingö kommer aldrig att acceptera att lärare utsätts för hot, våld, skadegörelse eller trakasserier från elever. Det omfattande administrativa arbete som ligger på lärarna måste effektiviseras så att lärarna får loss mer tid till undervisning och kompetenshöjning. Alla elever ska beredas möjlighet att utefter sina egna förutsättningar, höja sin kunskapsnivå. Elever som intresserat och ivrigt visar vilja att lära, måste få arbetsro och stimulans för att kunna utveckla sina kunskaper. Lärandet ska av alla betraktas respektfullt och elever ska ges kunskapen att utbildning är nyckeln till ett väl fungerande samhälle.

Elever som inte är beredda att låta sina kamrater tillgodogöra sig undervisning utan uppträder respektlöst och störande trots varning från lärare, skall placeras i den välfungerande särskoleverksamhet som Lidingö tillhandahåller. Där ska även dessa elever ges en chans att få en bra start i livet och med möjlighet att återgå till sin tidigare klass/skola om eleven visar att den fortsättningsvis kommer att visa respekt för lärare och övriga elever. Ingen elev i Lidingös skolor ska utsättas för mobbning eller trakasserier, varken i skolan, på väg till eller ifrån eller på sin fritid. Detta ska prioriteras högt. Om någon form av mobbning uppdagas, ska skolan omedelbart vidta kraftfulla åtgärder mot mobbare för att eliminera problemet. Även avstängning viss tid av mobbande elev/elever, ska kunna bli aktuellt.

Skolorna på Lidingö ska för alla kännetecknas av trygghet, respekt och individualism. Skolan ska förhålla sig objektiv och inte tolerera våld i någon form. Skolan ska undervisa enligt den svenska läroplanen och har ett stort ansvar att tillsammans med vårdnadshavare fortsätta arbetet med jämlikhet. Skolan ska inte tolerera någon form av bakåtsträvan i jämställdhetsarbetet. Detta måste befästas hos eleverna redan i tidig ålder. Elever som hindras att delta i viss undervisning enligt läroplanen eller idrottsliga aktiviteter, på grund av påtvingad religiös eller annan ideologisk uppfattning, ska få hjälp att slippa dessa hinder. Lidingös skolor ska inte tolerera att barn tvingas bära religiös klädsel eller anpassa sig efter religiösa eller ideologiska vanor som påtvingats dem från uppväxten och ingen elev ska heller särbehandlas utefter deras vårdnadshavares uppfattning. Slöja, hijab eller niqab på barn/flickor ska inte tillåtas i några av skolorna eller förskolorna på Lidingö, eftersom de bärs i syfte att hindra män från att upphetsas sexuellt av dessa flickor. Barn ska inte under några omständigheter betraktas i ett sexuellt perspektiv och ska heller inte behöva leva i tron att de är föremål för mäns sexuella lustar.

Elever i Lidingös skolor ska uppmuntras till användandet av IT men dock ska mobiltelefoner inte tillåtas i klassrummen om inte undervisningen påkallar det. Redan i högstadiet ska undervisning i rättskunskap ges och även uppmuntran i entreprenörskap. På gymnasienivå ska eleverna få föreläsningar i civilkurage och uppmuntras att vara aktiva i detta.

Lidingös skolor ska arbeta effektivt och ihärdigt tillsammans med polis och andra berörda, för att helt eliminera användningen av droger. Det ska råda en absolut nolltolerans mot droger för elever i Lidingös skolor.Skolmaten ska vara näringsrik och välsmakande. Den ska inte anpassas efter religiösa eller ideologiska uppfattningar och vara tillredd så att eleverna får största delen av sitt dagsbehov av näringsämnen tillgodosett via skolmåltiden. Elever som inte vill äta den mat som serveras i skolan, får ta med sig egen mat hemifrån. Dock ska lärare vara observanta på detta så att inte någon elev riskerar att bli undernärd på grund av att den inte får möjlighet att äta.

Vägen till och från skolan på Lidingö ska vara trygg och säker. Sverigedemokraterna förordar att en gång och cykeltunnel byggs under korsningen Norra Kungsvägen – Lejonvägen eftersom många unga passerar på de två övergångsställen som ligger där. Det är ofta köbildning innan dessa övergångsställen och även på grund av att busshållplatsen i norrgående riktning hindrar trafiken bakom. Detta faktum orsakar många farliga omkörningar, i synnerhet i rusningstrafik, vilket riskerar människors liv.

Barn i förskolor på Lidingö ska vara trygga och säkra. De ska kunna utveckla sina sociala färdigheter och fria lek. Förskolan ska tillhandahålla möjligheter till tysta och lågmälda stunder fördelade under dagen mellan lekstunderna som tillåter högre ljudvolym. Förskollärarna ska med pedagogik ta tillvara barnens färdigheter och lära dem hänsyn och samarbete i förhållande till deras ålder. Alla barn ska ha rätt till samma möjligheter och inget barn ska utestängas från aktiviteter på grund av vårdnadshavares åsikter. Redan i förskoleåldern ska barn ha möjlighet att utveckla sina individuella talanger genom uppmuntran och stöd. Föräldrarnas skyldighet att lära barnen att visa respekt och att bli laglydiga medborgare, ska påtalas genom strikt föräldraansvar. Inför valet 2018 vill Sverigiedemokraterna Lidingö därför:

 1. -Införa slöjförbud i samtliga förskolor och grundskolor på Lidingö för att bekämpa hederskulturer
 2. -Flytta på elever som stör eller inte respekterar andra i skolan till särskild skola där frånvaro endast godkänns med läkarintyg
 3. -Att lärare i Lidings skolor ska ha full bestämmanderätt i klassrummet och få stöd av rektor
 4. -Att elever i Lidingös skolor som visar stort intresse för lärande, ska ges extra resurser och premieras
 5. -Att Lidingös skolor inte verkar för genuspedagogik

Sjukvård

Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens processer och strukturer så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och patientnöjdhet. Inför valet 2018 vill Sverigiedemokraterna Lidingö därför:

 1. -Att alla Lidingös medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid, oavsett hemort eller plånbok
 2. -Ge vårdpersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö

Migration och Integration

Solidaritet och omtanke mellan lidingöborna skapar samhörighet. Människor har av naturen lättare att känna samhörighet och visa omtanke för andra om vi är lika varandra. En gemensam kultur med gemensamma traditioner är viktiga identitetsskapande faktorer för en sammanhållen samhällsstruktur.

Att ett samhälle och dess kultur och traditioner förändras över tid är naturligt. Influenser utifrån prövas mot gällande normer och nya traditioner uppstår. Eftersom Sverigedemokraterna är ett parti med konservativ inriktning vill vi se en långsam utveckling av förändringar som berör och ändrar grundfundamenten i vår kultur och vårt sätt att leva.

Om utanförskap ska kunna motarbetas, är det viktigt att invandrare anpassar sig till vår kultur i så stor utsträckning som möjligt för att på sikt känna tillhörighet till den. Av den anledningen är Sverigedemokraterna mot integration och förordar i stället assimilation.

Sverigedemokraterna vill göra det attraktivt för individen att anpassa sig. Lidingö stad kan medverka på olika sätt för underlätta och motivera nyanlända till anpassning. Det ska inte vara möjligt att som nyanländ kunna välja om man vill delta i samhället eller inte. Praktikplatser i kommunala verksamheter kan vara ett sätt att göra det lättare för nyanlända att förstå och vilja komma in i samhället.

Av samma anledning ska kommunens stöd för främjandet av mångkultur upphöra. Exempelvis ska inget kommunalt stöd utgå till föreningar som bygger på, en för majoritetssamhället, främmande etnisk eller religiös grund. Särbehandling som detta skapar konfliktytor som gör det svårare att leva tillsammans.

Lidingö stad ska som arbetsgivare inte medverka till att etnicitet och kön är anledning till positiv särbehandling vid anställning. Kompetens är den enda faktor som det ska tas hänsyn till vid kommunala anställningar.

Sverigedemokraterna menar att stärkta gemensamma värderingar med en klar och tydlig inriktning på svensk kultur, samt likabehandling av kommuninnevånarna gör det lättare för nyanlända att förstå och känna sig hemma på ön. Lidingö stad har en viktig roll att sprida, stärka och tydliggöra gällande värderingar och traditioner. På sikt skapar detta en sammanhållen kommun, vilket gynnar alla Lidingöbor. Inför valet 2018 vill Sverigiedemokraterna Lidingö därför:

 1. -Att de flyktingar och asylsökande som placeras på Lidingö ska lära sig svenska språket, anamma svenska värderingar och inte införa de värderingar som råder i landet de flydde ifrån
 2. -Att de ska så snart som möjligt bli självförsörjande och bidra till svensk välfärd
 3. -Att de ska anamma jämlikhetsnormerna som råder i Sverige
 4. -Att ingen hederskultur eller barnäktenskap får förekomma, då skall utvisning av den eller de som praktiserar det utvisas utan dröjsmål

Trygghet

Brottsligheten har under de senaste åren ökat på Lidingö och det gäller även den ekonomiska brottsligheten. Allt fler, inte minst kvinnor känner sig otrygga på gator och torg efter mörkrets inbrott. Sverigedemokraterna vill värna om vårt öppna samhälle på Lidingö. Vi behöver ta krafttag genom proaktiva aktiviteter mot denna kriminalitet, beivra fler brott och framför allt, se till att få förövarna fällda och inlåsta.

De äldre på Lidingö

Sverigedemokraterna på Lidingö värnar särskilt om de äldre. Boende på Lidingö ska ha företräde till boenden för äldre och den hjälp de behöver. Alla Lidingöbor ska kunna njuta av sin ålderdom boendes kvar på ön om de önskar. Ingen Lidingöbo ska tvingas till förflyttning till annan ort på sin ålderdom på grund av att plats inte kan erbjudas. Boenden för äldre ska hålla hög kvalité rakt igenom och erbjuda de äldre en bekväm och värdig ålderdom. Personalen på äldreboenden ska vara hängivna och behandla de äldre med största respekt. De boende ska alltid kunna känna sig trygga och bekväma med personalen.

För de äldre som väljer att bo kvar i egna boenden, ska hjälp erbjudas dem i mesta möjliga utsträckning. De äldre på Lidingö ska ha möjlighet till samvaro med andra, utflykter, aktiviteter och kultur. De ska erbjudas välsmakande, färsk och vällagad mat som tillgodoser deras näringsbehov. För de äldre som har hjälp i hemmet, skall i största möjliga mån, erbjudas stadigvarande samma personal och som den äldre känner förtroende och tillit för.

Av de bostäder som byggs i närheten till Lidingö centrum, ska en stor del vara seniorboenden så att de äldre har närhet till affärer och ställen för samvaro. De äldre på Lidingö ska alltid känna att de prioriteras och att de får åldras med värdighet och leva ett rikt och tryggt liv. Seniorboenden och äldreboenden på Lidingö ska erbjuda trygghet med närhet till kommunikationer och promenadvägar med hög säkerhet och täta möjligheter att sätta sig och vila.

Att hålla snöfritt på Lidingös trottoarer och gångvägar, måste prioriteras bättre än hittills. Äldre och i synnerhet de som behöver rullator, har de senaste åren tvingats ut i vägbanan på flera ställen, på grund av oframkomlighet på trottoarerna. Detta medför livsfara för alla trafikanter som passerar dessa ställen. Skötsel av marken invid parkbänkar på kommunens gångbanor behöver förbättras avsevärt. På flera ställen är det näst intill omöjligt för de äldre som behöver sätta sig för att vila, då ogräs växer så att bänkarna inte går att komma till. Inför valet 2018 vill Sverigiedemokraterna Lidingö därför:

 1. -Erbjuda alla Lidingöbor som på ålderns höst vill bo på äldreboende
 2. -Utveckla och erbjuda mötesplatser för äldre nära boendet för möjlighet till samvaro
 3. -Behålla mötesplats Tor
 4. -Att äldreboenden på Lidingö ska ha nära till affärer och promenadstråk

Lidingö Centrum

Sverigedemokraterna på Lidingö vill se ett modernt centrum med ett lagom stort utbud av bra affärer, restauranger och caféer. Ett stadshus i anslutning till centrum med ett rikt kulturutbud samt en polisstation med tillgång till utryckningsfordon är viktigt. En polisstation som bemannas av såväl polis som civilanställda, för att ta upp anmälningar, ge råd och stöd, kunna ta emot upphittade föremål och djur etc. Centrumföreningen på Lidingö gör ett utmärkt arbete och ska uppmuntras och få medel till ytterligare utveckling. Centrumparkeringen på framsidan måste omorganiseras för att slippa de tidvis långa köerna från bilar som ska in på parkeringen.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste bli bättre på Lidingö, i synnerhet tvärförbindelserna. Buss 238 som går mellan Näset och Larsberg måste förlänga sina turer kvällstid. I nuläget går sista bussen från Larsberg mot Näset vid 21 och gör att många som deltar i aktiviteter och umgänge längs den busslinjen, inte kan ta sig hem med kommunala färdmedel.

Buss 203 mot Ropsten har sin första morgontur på helgerna 06.18, vilket gör att de som arbetar utanför Lidingö och börjar tidigt, såsom t.ex. vårdpersonal, anställda inom polisen, väktare, m.fl., inte kan ta sig till arbetet med kommunala färdmedel. Sverigedemokraterna vill se att första morgonturen på helger förläggs till senast kl. 05.45.

Företagande

Företagande är grunden för ett samhälles välstånd och utveckling. Genom företagande utvecklas, produceras marknadsförs och distribueras nya produkter till allmänhetens och medborgarnas fromma. Sverigedemokraterna vill verka för ett företagsvänligt klimat på Lidingö, såväl ekonomiskt som regelmässigt. Det ska vara attraktivt för företag, såväl små som större att etablera sig här. Möjligheter till såväl lokaler som transporter ska vara goda.

Några särskilda regler vad gäller invandrares företagande, t.ex. arbetsvillkor, lönesystem och olika former av subventioner, ska inte finnas. Företagarvillkoren och lönevillkoren ska vara lika för alla oavsett härkomst. Inför valet 2018 vill Sverigiedemokraterna Lidingö därför:

 1. -Att Lidingö Stad ska erbjuda marknadsplats för företagare på Lidingö, på en företagswebb
 2. -Verka för ett företagarcentrum där företagare kan mötas och diskutera och få hjälp och stöd
 3. -Att Lidingö ska erbjuda företag attraktiva lokaler med god service och bra kommunikationer

Byggande

Efterfrågan på bostäder på Lidingö är hög, och har så varit under många år. För att det ska byggas bostäder måste det vara lönsamt för den som investerar i detta. Samtidigt måste kostnaden för bostäder vara överkomliga för de som ska bo, utan att det allmänna ska behöva gå emellan med subventioner. För detta krävs dels byggregler som inte fördröjer och fördyrar byggandet, dels incitament att bygga mindre och enklare bostäder som de bostadssökande har såväl råd som möjlighet att efterfråga. För att den stora akuta bostadsbristen ska kunna åtgärdas inom rimlig tid krävs dessutom ett regelverk som gör att det går relativt fort att projektera och bygga nya bostäder. Inför valet 2018 vill Sverigiedemokraterna Lidingö därför:

 1. -Att bostadspolitiken på Lidingö så långt möjligt ska underlätta byggande genom så enkla byggregler som möjligt och medgivande av byggnation med enklare standard till den som så önskar
 2. -Att Lidingö Stad inte subventionerar nybyggda hyreslägenheter, utan dessa ska upplåtas med fri hyressättning
 3. -Att Lidingö Stad inte upphandlar bostäder i syfte att bereda subventionerat boende för immigranter. Bostadsregler och –villkor ska gälla lika för alla, oavsett härkomst

Att bo

Med tiden ändras människors levnadsförhållanden, alldeles oavsett förhållanden i samhället i övrigt, helt enkelt beroende av det enkla faktum att tiden går. Detta medför att människors behov av bostad varierar över tiden. Det måste då vara en rimlig kostnad att byta bostad när behoven så påkallar. Det har många negativa effekter att t.ex. äldre människor väljer att bo kvar i sina hus när barnen flyttat ut, enkom beroende på att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta till ett mindre boende. Att människor har behov av att flytta och byta bostad måste ses som naturligt, och såväl regelverk som skattesystem måste baseras på detta synsätt.

Om människor bor billigt men onödigt stort beror det inte på för låga skatter utan på att alternativa boenden inte upplevs tillräckligt attraktiva. Snarare behöver marknadspriser få en större inverkan på framför allt hyressättningen. När hyreslägenheter omsätts på svarta marknaden är det ett tecken på att hyrorna är för låga. En korrekt hyressatt lägenhet har inget marknadsvärde, utan värdet på lägenheten avspeglas helt i hyran för denna.

När kommuner köper bostäder på öppna marknaden snedvrids denna eftersom kommuner köper för skattemedel, som andra köparkategorier saknar. Utöver detta drivs priserna upp ytterligare, vilket är mycket olyckligt och gör det än svårare för ungdomar och andra att komma in på bostadsmarknaden. Lidingö Stads skatteintäkter är inbetalda av dess invånare och avsedda att återgå till dessa i form av kommunal service. Inför valet 2018 vill Sverigiedemokraterna Lidingö därför:

 1. -Inte återinföra vare sig fastighets- eller förmögenhetsskatt
 2. -Att Lidingö Stad ska ej köpa bostäder på den öppna marknaden
 3. -Att invandrare inte medges företräde i de olika bostadsköer som finns. Samma villkor ska gälla för alla på bostadsmarknaden oavsett härkomst
 4. -Att Lidingö Stad inte accepterar statliga åligganden som inte är till för öns egna medborgare, t.ex. tvingande mottagning av kvoter av immigranter